ρελέ και συστήματα προστασίας

Εικόνα Αριθμός ανταλλακτικού Περιγραφή Στοκ Αγορά
301-38X

301-38X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

301-38X=WILMAR OVERVOLTAGE 208

Σε απόθεμα: 68

$1616.42200

D101X

D101X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

D101X=RELAY, CLOSE DIFFERENTIA

Σε απόθεμα: 86

$1265.50000

1-1618065-8

1-1618065-8

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

PROTECTIVE RELAY 120V

Σε απόθεμα: 76

$1443.20400

1810DBX

1810DBX

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

PROTECTIVE RELAY 120V

Σε απόθεμα: 70

$1567.99800

WD2759-002

WD2759-002

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

RELAY 13.5~32V

Σε απόθεμα: 152

$984.28600

1618067-8

1618067-8

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

20-050-19X=WILMAR VOLT FREQ 120V

Σε απόθεμα: 72

$1518.25000

3-1618100-0

3-1618100-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

RELAY VOLTAGE 3 PHASE 480 VAC

Σε απόθεμα: 74

$1476.14000

6-1618071-7

6-1618071-7

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

255-6X=WILMAR OVER/UNDERVOLTAG

Σε απόθεμα: 103

$1060.58800

1-1618058-7

1-1618058-7

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

WD32-002=RELAY, REV PWR, 15V

Σε απόθεμα: 151

$992.64200

1850X

1850X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

1850X=RELAY, PARALLELING

Σε απόθεμα: 84

$1300.51000

4-1618112-1

4-1618112-1

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

WUV-125DC-BH=WILMAR UNDERVOLTA

Σε απόθεμα: 101

$1085.91400

722TDX

722TDX

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

722TDX=RELAY, REVERSE POWER

Σε απόθεμα: 87

$1250.97800

WOV-1-120

WOV-1-120

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

WOV-1-120=WILMAR OVERVOLTAGE R

Σε απόθεμα: 156

$959.23000

3-1618060-0

3-1618060-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

1100X=WILMAR OVERCURRENT RELAY

Σε απόθεμα: 102

$1068.25600

WOF-12-5060

WOF-12-5060

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

WOF-12-5060=WILMAR OVERFREQUEN

Σε απόθεμα: 88

$1236.57400

20-050-2X

20-050-2X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

20-050-2X=WILMAR OVER/UNDER

Σε απόθεμα: 101

$1084.45600

4-1618071-9

4-1618071-9

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

252DC-1X=WILMAR OVER/UNDERVOLT

Σε απόθεμα: 106

$1030.29400

20-060X

20-060X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

20-060X=WILMAR FREQUENCY RELAY

Σε απόθεμα: 102

$1076.47600

WUV-1-120

WUV-1-120

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

WUV-1-120=WILMAR UNDERVOLTAGE

Σε απόθεμα: 169

$827.69800

WD25-001

WD25-001

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

WD25-001=RELAY, PARALLELING 24

Σε απόθεμα: 157

$888.84000

Top