ομοαξονικά καλώδια (rf)

Εικόνα Αριθμός ανταλλακτικού Περιγραφή Στοκ Αγορά
7522D5311-0

7522D5311-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

COAX CABLE-STANDARD P FEET

Σε απόθεμα: 24.574

$5.29000

7824E0422-9X

7824E0422-9X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

COAX CABLE-HIGH PERFO FEET

Σε απόθεμα: 28.776

$4.17000

2024D1314-0

2024D1314-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

COAX CABLE-TWINAXIAL FEET

Σε απόθεμα: 24.896

$4.82000

7522D5311-0-L027

7522D5311-0-L027

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

7522D5311-0-L027

Σε απόθεμα: 34.507

$3.47753

0026A0024-9X

0026A0024-9X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

CABLE TWINAXIAL 26AWG FEET

Σε απόθεμα: 28.037

$4.28000

10613-24-9

10613-24-9

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

10613-24-9 FEET

Σε απόθεμα: 19.877

$6.54000

2019E0309-0

2019E0309-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

COAX - AUTOMOTIVE FEET

Σε απόθεμα: 51.643

$2.13000

10612-24-9

10612-24-9

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

10612-24-9 FEET

Σε απόθεμα: 24.208

$5.37000

2524E0114-9

2524E0114-9

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

COAX CABLE-TWINAXIAL FEET

Σε απόθεμα: 29.629

$4.05000

2021D0309-0

2021D0309-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

2021D0309-0 FEET

Σε απόθεμα: 51.643

$2.13000

7528A5314-0

7528A5314-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

7528A5314-0 FEET

Σε απόθεμα: 33.707

$3.56000

9530J1424-0

9530J1424-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

9530J1424-0

Σε απόθεμα: 39.243

$2.80298

2524B0524-9

2524B0524-9

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

2524B0524-9

Σε απόθεμα: 19.728

$6.58953

9530A1114-0

9530A1114-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

9530A1114-0

Σε απόθεμα: 62.020

$1.77360

9530J1424-9X

9530J1424-9X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

9530J1424-9X

Σε απόθεμα: 37.622

$2.92379

9530E1014-0

9530E1014-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

9530E1014-0

Σε απόθεμα: 77.009

$1.42839

2022Y1422-9X

2022Y1422-9X

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

2022Y1422-9X

Σε απόθεμα: 18.863

$7.42164

7724S3LL4-9

7724S3LL4-9

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

7724S3LL4-9

Σε απόθεμα: 16.366

$8.55406

0024A0311-0

0024A0311-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

0024A0311-0

Σε απόθεμα: 56.885

$1.93371

9530D5117-9CS2435

9530D5117-9CS2435

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

9530D5117-9CS2435

Σε απόθεμα: 45.462

$2.41957

Top