θερμικά πιστόλια, δάδες, αξεσουάρ

Εικόνα Αριθμός ανταλλακτικού Περιγραφή Στοκ Αγορά
IR1759-MK4-AT3130-EDCONT

IR1759-MK4-AT3130-EDCONT

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

IR1759-MK4-AT3130-EDCONT

Σε απόθεμα: 17

$8201.31000

IR1759-MK4/A

IR1759-MK4/A

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

IR1759-MK4/A

Σε απόθεμα: 37

$2934.06000

AA400-101-STAINLESS-BOOT

AA400-101-STAINLESS-BOOT

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

ATTACHMENT SPREADER

Σε απόθεμα: 704

$156.14444

AES-IR1759-100-FILTER-DUL

AES-IR1759-100-FILTER-DUL

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

AES-IR1759-100-FILTER-DUL

Σε απόθεμα: 376

$292.05000

HL1802E-070519

HL1802E-070519

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

HOT AIR GUN REFLECTOR

Σε απόθεμα: 4.460

$0.00000

AA-400-94-SLD-SLV-TIP-KIT

AA-400-94-SLD-SLV-TIP-KIT

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

ATTACHMENT REFLECTOR NOZZLE

Σε απόθεμα: 301

$397.87750

IR-1759-MK5-GUN

IR-1759-MK5-GUN

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

IR-1759-MK5-GUN

Σε απόθεμα: 37

$3243.02000

AA-400-229-GUN-HSE-KIT

AA-400-229-GUN-HSE-KIT

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

GUN/HOSE REPLACEMENT KIT

Σε απόθεμα: 48

$2290.56000

AA-400-128-MK3-EL-KIT-120

AA-400-128-MK3-EL-KIT-120

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

HEAT ELEMENT REPLACE KIT 120V

Σε απόθεμα: 253

$474.10833

AA-400-P-Y-92-FILTER

AA-400-P-Y-92-FILTER

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

INPUT AIR FILTER

Σε απόθεμα: 290

$412.97000

AA-400-136-MK3-HOSE-KIT

AA-400-136-MK3-HOSE-KIT

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

AIR HOSE REPLACEMENT KIT

Σε απόθεμα: 399

$300.06000

7-1197567-4

7-1197567-4

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

HEAT TOOL STAND ASSEMBLY

Σε απόθεμα: 721

$152.36364

AA-400-103-LOW-FLOW-TIP

AA-400-103-LOW-FLOW-TIP

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

ATTACHMENT REDUCTION NOZZLE

Σε απόθεμα: 814

$134.98800

AA-400-228-EL-KT-240V-CE

AA-400-228-EL-KT-240V-CE

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

HEAT ELEMENT REPLACE KIT 240V

Σε απόθεμα: 318

$376.78833

AA-400-200-CE-SUPRHTR

AA-400-200-CE-SUPRHTR

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

HEATER COMPRESSED AIR TOOL 240V

Σε απόθεμα: 19

$6652.30000

AA-400-P-REG-GAGE-ASSY

AA-400-P-REG-GAGE-ASSY

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

AA-400-P-REG-GAGE-ASSY

Σε απόθεμα: 9.704

$0.00000

IR-1851-M-ELE-TCPL-500W

IR-1851-M-ELE-TCPL-500W

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

GMBH THERMOFIT IR-

Σε απόθεμα: 9.713

$0.00000

AESIR1851-TBL-EXT-IM

AESIR1851-TBL-EXT-IM

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

TABLE EXTENSION SECTION

Σε απόθεμα: 9.714

$0.00000

IR-1851/52-ELMT-220V-500W

IR-1851/52-ELMT-220V-500W

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

HEATING ELEMENT 220V

Σε απόθεμα: 9.718

$0.00000

AA-400-42-FITTING-ASSY

AA-400-42-FITTING-ASSY

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

AA-400-42-FITTING-ASSY

Σε απόθεμα: 9.737

$0.00000

Top